Category Archives: Tờ Khai

Mẫu NA12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài

Mẫu NA12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Mẫu NA 12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài  ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ công an Mẫu NA12 Đơn xin thường trú cho người nước […]

(Hộ chiếu) 093.903.4333